Een zorgende school

Kleuters

Een uitgebreid aanbod binnen de klas

In onze warme kleuterschool wordt elke kleuter met veel zorg omringd doorheen het hele klasgebeuren, de hele dag door.We zorgen ervoor dat je kleuter zich goed voelt en veilig, van daaruit kan een kind vol zelfvertrouwen verder groeien.

De juf observeert de kleuters goed en speelt in op de noden van elk kind, we bieden aan wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

We differentiëren in de klas en passen het niveau aan, aan elke kleuter individueel, soms eens een stapje terug, soms eens een sprongetje omhoog.

We overleggen met collega's, wisselen materiaal uit in de verschillende klassen, geven prikkels, herhalen in een klein groepje, werken met een taalmethode 'tok', bieden extra oefenkansen en uitdagingen aan.

Sommige kleuters kunnen extra hulp van een logopediste, kinesiste, Gon-begeleidster...krijgen na overleg met het CLB, zorgcoördinator, directeur,...

We respecteren het tempo en de noden van elk kind.

Ti - Ta - Toverklas

De Ti – Ta – Toverklas is een talige zorgklas voor àlle kinderen.

Deze zorgklas biedt heel wat voordelen.

 • De zorg staat niet meer buiten het klasgebeuren.
 • Het zijn intense werkmomenten van de klasgroep samen met de klas- en zorgjuf.
 • Met onze Ti-Ta toverprojecten en concreet materiaal bereiken we de doelstellingen per kind.
 • Onze teamteaching zorgt voor snelle interventies en voor een sterk doorgedreven klasdifferentatie met remediëring.
 • De Ti-Ta toverklas speelt in op de zorgvraag van ieder kind, ook onze snellerende kleuters komen aan bod en krijgen uitdagende activiteiten binnen het Ti-Ta tovermoment.
 • We stimuleren en activeren de passieve en actieve taal.

Binnen deze zorgklas bieden we verschillende activiteiten aan zoals poppenkast, drama, voorleesmomenten, kamishibai, verteltassen, rekenknobbeltassen, woordkaarten, fundels, taalspelletjes op de tablet, rijm en klankspelletjes, alsook ontluikend lezen, rekenen en schrijven.

Lager

Een zorgjuf in de klas

De zorgjuf komt enkele uren per week meedraaien binnen de klas. Ze begeleidt dan een groepje kinderen. Sommige kinderen kunnen zonder instructie aan het werk en krijgen extra verdiepende taken.  Andere kinderen hebben nood aan een individueel oefenmomentje.  Deze vorm van co- teaching verhoogt het welbevinden bij kinderen. Iedereen wordt geholpen in de klas.

Excentra

Exentra biedt meer uitdaging.

Waarvoor staat Exentra?
 • Om onze sterklerende leerlingen nog beter te begeleiden op maat , stappen wij in een 4– jarig traject met Exentra.
 • Exentra is het expertisecentrum van professor dr. Tessa Kieboom, dé Vlaamse expert in hoogbegaafdheid.
 • Dit project zorgt ervoor dat we een beroep kunnen doen op wetenschappelijk onderbouwde en in praktijk bewezen methodes. Onze leerkrachten worden  gecoacht in differentiatie in de  klas  en in kangoeroewerking.
 • We hopen dat we voor uw zoon of dochter hiermee het verschil kunnen maken.
Welke kinderen zijn snellerend?

Na observatie door de klasleerkrachten, zorgleerkrachten en ouders kunnen leerlingen aangemeld worden als snellerend.

Deze kinderen stappen in het verdiepingstraject voor een proefperiode.

We overleggen met alle partijen, ook ouders, om te kijken welke stappen we verder moeten nemen.

Waarom moeten sterklerende kinderen uitgedaagd worden?
 • Om leerhonger te voorkomen. Ieder kind heeft een aangeboren leerhonger. Sterklerenden lopen vlug het gevaar op leerdieet te komen.  Dit leidt demotivatie in de hand.  Binnenklasdifferentiatie komt hieraan tegemoet.
 • Om zich te leren inzetten. Net zoals alle kinderen moet ook deze kinderen leren doorzetten bij moeilijke opdrachten. Alleen krijgen zij niet zo vaak echt moeilijke opdrachten aangeboden in de gewone klaslessen.
 • Om te leren omgaan met falen. Als je heel vaak 10/10 ziet staan op een test, of een huiswerk is altijd vlug en juist ingevuld,  denken kinderen vaak dat dit altijd zo moet zijn.  Leren omgaan met een minder resultaat is een vaardigheid die we willen aanleren met moeilijke leerstof.
Wist je dat ...
 • 20 % van onze leerlingen in aanmerking komt voor deze verdiepingswerking?  Niet enkel hoogbegaafde kinderen hebben nood aan extra uitdaging. 
 • We deze verdieping op maat van uw kind kunnen aanbieden.  Sommige kinderen zijn sterk in wiskunde en niet zo sterk in taal.  Zij krijgen dan een aanbod op maat voor wiskunde en volgen de gewone klaslessen voor taal. 
 • We vorig jaar enkel verdieping voor wiskunde uitwerkten.  Dit schooljaar bekijken we de lessen taal, wero en Frans.  In het derde jaar richten we ons op de kangoeroewerking en het laatste jaar concentreren we ons op de kleuterschool. 

Kangoeroeklas

 • Als het verdiepingstraject voor wiskunde en taal nog onvoldoende de leerhonger stilt, stappen we over naar de kangoeroeklas.
 • We proberen in deze lesmomenten de werkhouding te verbeteren, de studievaardigheden bij te schaven en hen leren om te gaan met hun eigen manier van denken die anders is dan bij de meeste kinderen van hun klas.
 • In de kangoeroeklas werken we met denkpuzzels, het maken van werkstukken, leren studeren, …
 • De kangoeroewerking wordt in overleg met de ouders opgestart en de doelen en inhoud worden nog eens uitgelegd in een begeleidende brief.

Een sprookjesklas voor àlle kinderen

De sprookjesklas is een zorgklas op maat voor de eerste graad.

De klasjuf komt samen met alle leerlingen naar de sprookjesklas. Met 2 leerkrachten begeleiden we de klas.

In de zorgklas verwerken we speels de aangeleerde leerstof. Avtiviteiten zoals poppenkast, rekenspelletjes, schrijven in toverzout, lettermeppen, … komen aan bod.

Alle spelletjes zijn gedifferentieerd en zorgen zo voor voldoende uitdaging bij ieder kind. Zo werkt elk kind rond hetzelfde onderwerp, maar op zijn eigen niveau

Pluspunten van de sprookjesklas

Teamteaching zorgt voor een snelle en directe aanpak en speelt zo in op de zorgvraag voor ieder kind.

Via doe- ervaringen bereiken we meer succeservaringen bij de

Deze werkvorm biedt ruimte voor grondige observatie.

De overstap van het kleuter naar het lager wordt kleiner.

Het is een intens werkmoment samen met de klasgroep en de 2 juffen. Er is een onvoorwaardelijk respect voor het tempo en het niveau van elk kind.

Werken in niveaugroepen

Vanaf het vierde leerjaar organiseren we niveaugroepen voor wiskunde en soms ook voor taal. Afhankelijk van de hoeveelheid instructie sluiten de kinderen aan in een andere groep. De kinderen krijgen zo telkens uitleg en inoefening op hun maat. Uiteraard zijn er binnen elke niveaugroep ook nog verschillen tussen de kinderen. Die worden dan opgevangen met ondersteunende maatregelen. 

De 4 niveaus :

Groep die sterk focust op uitbreidingsleerstof. Deze kinderen gaan aan de slag met weinig of geen instructie.  Ze stappen vlug over naar extra verdiepende oefeningen.  Deze groep krijgt uitdaging op maat via de Exentra werking.

Groep die basis en uitbreidingsleerstof maakt. Deze kinderen krijgen een klassikale instructie en gaan dan zelfstandig aan de slag.  Er is ruimte voor vragen en ondersteuning van de leerkracht.

Groep die basisleerstof maakt. Deze kinderen werken vaak begeleid.  Er worden allerhande hulpmiddelen aangeboden om de basisleerstof van dat jaar onder de knie te krijgen.

Groep die terugkeert op leerstof. Deze kinderen zetten een stapje terug.  Hier wordt zeer individueel gewerkt. Alle kinderen hebben hun eigen traject.  De bedoeling van deze groep is om de kinderen voor te bereiden op een B- stroom in het middelbaar. 

Externe partners welkom

In onze school omarmen we allen die onze kinderen kunnen doen groeien.

Externe partners zoals logopedisten, kinesten, ondersteuners en vrijwilligers zijn van harte welkom. In overleg creëren we ruimte en tijd om de ondersteuning op maat uit te bouwen.  Samen met de ouders zoeken we naar het geschikte leertraject voor elk kind. 

"It takes a village to raise a child"